ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၅၃)ပါတီ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၊ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ (PPP)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF)၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ကိုးကန႔္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊

ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ျမင့္မားေရးပါတီ၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊

ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ဓႏုအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားပါတီ၊ ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ အာခါအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)၊ လူထုပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု လယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားစုပါတီ၊ ျမန္မာျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ၊ အေျခခံလူတန္းစားဘ၀ ျမင့္မားေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ (ကခ်င္)၊ ျပည္သူ႔အင္အားပါတီ၊ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား လယ္သမား မဟာမိတ္ပါတီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ပထမဆုံး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ကာ ၅၃ ပါတီ တက္ေရာက္ၿပီး ၃၈ ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
#TheSilentTalks