ေျမနီကုန္း ဒဂုံစင္တာေရွ႕က “ၾကက္သြန္နီေကာက္ ကမ္ပိန္း”

ေျမနီကုန္း ဒဂုံစင္တာေရွ႕က “ၾကက္သြန္နီေကာက္ ကမ္ပိန္း” ကားေတြ ပ်က္ရင္ ရဲေတြကဆြဲဖို႔အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတဲ့အတြက္ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆႏၵျပေနၾကတာပါ

ေျမနီကုန္း ဒဂုံစင္တာေရွ႕က “ၾကက္သြန္နီေကာက္ ကမ္ပိန္း” ကားေတြ ပ်က္ရင္ ရဲေတြကဆြဲဖို႔အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတဲ့အတြက္ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆႏၵျပေနၾကတာပါ

ေျမနီကုန္း ဒဂုံစင္တာေရွ႕က “ၾကက္သြန္နီေကာက္ ကမ္ပိန္း” ကားေတြ ပ်က္ရင္ ရဲေတြကဆြဲဖို႔အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတဲ့အတြက္ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆႏၵျပေနၾကတာပါ

Crd;Mizzima