ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ “ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ ” အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ယာယီသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္ေပၚေနသည့္

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ “ ျပည္သူသာအမိ၊ ျပည္သူသာအဖ ” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ဦးထိပ္ထား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔ လိုလားေတာင္းဆိုေသာ “ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ” ကို

ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း နည္းလမ္းတည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ႀကီးမားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား မရွိခဲ့ဘဲ သာမန္အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုသာေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး

အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးရာတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၎စနစ္၏ အသက္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍

တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွသာလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၄ အရ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံး၌တည္သည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တိုက္႐ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္

ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၊ သန႔္ရွင္း၊ တရားမွ်တမွသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္လ်က္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ/ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ စစ္မွန္သည့္ ဆင္းသက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ မဲစာရင္းအေပၚ စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ မဲမသမာမႈျပဳႏိုင္သည့္ မဲစာရင္းေပါင္း ၁၀၄၈၂၁၁၆ (တစ္ဆယ္သန္းေလးသိန္းေက်ာ္) ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူဦးေရ ၃၈ သန္း ရွိၿပီး ၎အနက္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ မဲမသမာမႈျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူပမာဏ၏ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ ( ၂၅ % ေက်ာ္ ) မဲမသမာမႈျဖစ္ႏိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥသည္ သာမန္မွားယြင္းမႈ၊ သာမန္အျငင္းပြားႏိုင္မႈမဟုတ္သည္ကို ျ

ပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေအာင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ စာရင္းဇယားမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း ၃၀ ႀကိမ္၊ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၂ ႀကိမ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၄ ႀကိမ္၊

စုစုေပါင္း ၆ ႀကိမ္၊ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၌လည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာ ၅၀ ေက်ာ္ေရွ႕တြင္ သက္ေသ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လုံလုံျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္၏

အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစေရး၊ ႐ိုးသားသည့္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစေရး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ “ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲ ” ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ရွိ/ မရွိကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ရက္

၁ ရက္တည္းၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္၍မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္ကာလ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးကာလ အနည္းဆုံး ကာလ ၃ ခု၌ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိ/ မရွိ၊ သံသယ ကင္းကင္း၊ သန႔္သန႔္ရွင္းရွင္း ရွိ/မရွိ သုံးသပ္စိစစ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎အခ်ိန္ကာလ ၃ ခုလုံး၌ လြတ္လပ္မႈ၊ တရား မွ်တမႈ၊ သန႔္ရွင္းမႈမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ အထိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၀ ပါတီမွ ေၾကညာခ်က္ ၂၆ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

မဲမသမာမႈျပဳႏိုင္သည့္ စာရင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီးစီးမႈ မၿပီးမခ်င္း တတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၉.၁.၂၀၂၁ ရက္ေန႔အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၉ ၿမိဳ႕နယ္၌

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ၁၂၄ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာလ်က္ “ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ” ျဖစ္ေစေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေနမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္မဲေပးခ်ိန္၌ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္မႈ မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔အား သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအား လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျပဳေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ ရရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း၊ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ အမ်ားျပည္သူ သံသယ ကင္းရွင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရး သက္ေသခံ

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၄ ႏွင့္ ၇၆ တို႔အရ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ကူးယူခြင့္ ေတာင္းခံသည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ စာ႐ြက္စာတမ္း ကူးယူခြင့္မ်ားကို ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ၎စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ကူးယူခြင့္ေတာင္းခံျခင္းမွာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၏

ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကန႔္ကြက္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးတို႔အရ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္း သည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ၁၄-၁-၂၀၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၃ ဦး တို႔က ၁၁-၁-၂၀၂၁ ရက္ေန႔၌ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူး အစည္းအေဝးေခၚယူရန္ တင္ျပခ်က္အား ျငင္းဆန္မႈအေပၚ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္ျခင္း ရွိ/မရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေပးရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ၂၀-၁-၂၀၂၁

ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ မဲမသမာမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေနရျခင္းမွာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို သံသယကင္းရွင္းစြာ အသိအမွတ္ ျပဳလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေ

ကာ္မရွင္က ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္မည္ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္းရွာေျဖရွင္းေပးပါရန္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ အထက္ပါကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးအား ေခၚယူေပးပါရန္ တင္ျပ ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ေျဖရွင္းေပးရန္ ပထမအဆင့္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေျဖရွင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္သည့္အခါ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူေပးရန္ ျငင္းဆန္သည့္အခါ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုခုက နည္းလမ္းရွာေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎အဆင့္အားလုံး ျငင္းပယ္ခံရသည့္အခါ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိေသာ သမၼတဦးစီးသည့္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္အားလုံးကို

ကိုယ္စားျပဳေသာ “ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ” အစည္းအေဝးေခၚယူ၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကရန္တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဤသို႔ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၄ အရ “ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံး၌ တည္ေစရန္ ”ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆ (ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇ တို႔အရ “စစ္မွန္၍စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး” ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆ (စ)အရ “

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ဦးတည္သည္”ကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မဲမသမာမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္စာရင္း ၁၀၄၈၂၁၁၆

(တစ္ဆယ္သန္းေလးသိန္း ေက်ာ္)အား တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကေျဖရွင္းေပးမႈမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအား ေခၚယူျခင္း၊ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းတို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၄၀ (ဂ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၁၇ ပါ “ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼနည္းျဖင့္ရယူရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ”

ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ယာယီသမၼတက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ တင္ျပခ်က္အား သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ( ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ) ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ ႏိုင္ငံေတာ္အား အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာၿပီး ပုဒ္မ ၄၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ လႊဲအပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္တင္ျပ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ပါ ျ

ပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအား ေလးစားလိုက္နာလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္အရပ္ရပ္အား ယာယီသမၼတမွ လႊဲေျပာင္း တာဝန္ေပးထားသည့္ ယေန႔မွစ၍ စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ

ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တရားမွ်တမႈအျပည့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက လြတ္လပ္၍

တရားမွ်တေသာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအား က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္ငံေရးပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
http://dsinfo.org/node/932

Crd; တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕