စက္ ဘီး အ ခို း ခံ ရ သည့္ ရန္ မွ ကာ ကြယ္ ရန္ ငွက္ ေခ်း ပုံ စ တစ္ ကာ ကို တီ ထြင္ ခဲ့ တဲ့ ဂ် ပန္ ႏိုင္ ငံ က အ မ်ိဳး သား

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Motoki Reoga ဆိုသူဟာ စက္ဘီးအခိုးမခံရေစရန္ ငွက္ပုံစတစ္ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Image Credit : Makuake

Motoki ကိုယ္တိုင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ စက္ဘီးအစီးေပါင္း ၃၅၃၉၅ စီးဟာ အခိုးခံခဲ့ရပါတယ္။ ထိုအေရအတြက္ဟာ (၁၅)မိနစ္တိုင္းမွာ စက္ဘီးတစ္စီး အခိုးခံရတဲ့အေရအတြ

က္နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ အခိုးခံခဲ့တဲ့ စက္ဘီးမ်ားထဲမွ (၄၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စက္ဘီးမ်ားဟာ ေသာ့ခတ္ထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Image Credit : Makuake

ဒါေၾကာင့္လည္း Motoki ဟာ ငွက္ေခ်းပုံစံစတစ္ကာကိုတီထြင္ဖို႔ စိတ္ကူးရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Image Credit : Makuake

စက္ဘီးဖင္ထိုင္ခုံမွာ နမူနာကပ္ထားပုံ

Image Credit : Makuake

စက္ဘီးစတန္းမွာ စတစ္ကပ္ထားသည့္စက္ဘီးတစ္စီးကိုျမင္ေတြ႕ရပုံ

Image Credit : Makuake

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြမွာလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Image Credit : Makuake

Motoki ရဲ႕လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုမွာေတာ့ စက္ဘီးအစီးေရ (၁၀၀၀)ကို ငွက္ေခ်းပုံစတစ္ကာကပ္ၿပီး စက္ဘီးစတန္းေတြမွာ (၅)အၾကာေသာ့မခတ္ဘဲ ထားၾကည့္တဲ့အခါ ထို(၅)ရက္အ

တြင္း ငွက္ေခ်းပုံစတစ္ကာကပ္ထားတဲ့ စက္ဘီးအစီးေရ(၁၀၀၀)လုံးဟာ အခိုးမခံခဲ့ရဘဲ သူ႔ရဲ႕စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္ဟာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္

သူဟာ ငွက္ေခ်းပုံစက္ဘီးဖင္ထိုင္ခုံအစြပ္ကို လည္း ထုတ္လုပ္ထားပါေသးတယ္။

Image Credit : Makuake

သူတီထြင္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက crowdfunding site တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Makuake မွာ တင္ၾကည့္တဲ့အခါ သူမွန္းထားခဲ့တဲ့ ေဒၚလာ ၁၈၀၀ ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္

အထိ သူ႔ကိုအမ်ားကအားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

Image Credit : Makuake

သူ႔ရဲ႕ငွက္ေခ်းပုံစတစ္ကာ(၃)ခုကို (၁၃.၄၆)ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ထိုင္ခုံအစြပ္ကိုေတာ့ (၃၇.၂၆)ေဒၚလာနဲ႔ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ Makuake ဆိုတဲ့ website မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပစၥည္းေတြကို

discount နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။