ဒီကေန႔ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕ ေဂဟာမွာ ေငြက်ပ္ သိန္း(၆၀) နဲ႔အတူ အျခားေသာအရာမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ေက်ာ္ထက္ေအာင္

ပရိသၾတ အခစြေၾတာေႂကြာၾထကေျအာငၾကေတာ့ စကားေပွာစွျမးရျည အလွနေၾကာျငးပွီး ခြိဳသာတဲ့ အပႈံးတွေနဲ႔ ပရိသတၾတႇရေငႀထဲေရာကျရႇိခဲတဲ့ အစီစဥျ တငၾဆကၾသဴေလး တဈဦး ဖွဈပါတၾယ။ အစီစဥၾတငၾဆကၾသဴအဖွဈ အႏုပညာလျမးေကွာျငးထဲ စတငျဝငေျရာကၾလာပွီး ယခုဆို ႐ုပျရႇငျဇာတၾကားတွေကို လကၿခံ ႐ိုကၾကဴးလာကာ

အႏုပညာလျမးကို ဆကၾလကႂလႊောကၾလႇျမးနေတာပဲ ဖွဈပါတၾယ။ ပငႀကိဳယၾက အပႈံးခြိဳခြိဳေလးကိုပိုငႀဆိဳငၾထားပွီး ရယႀလိဳကႀတဲ့ အခါ ေပါၾလာတဲ့ ပါးခြိဳင့ၾတႇေက ႏႈတျချမးနီမေလးတွေရဲ႕ ရငႀကိဳ လႈပျခပျစေတာပဲ ဖွဈပါတၾယ။ လတၾတေလာမွာလျညး လူမႈကွနၾယကျစာမကြျႏႇာမွာ ဖႉဖႉေကြာႀသိျႏးနဲ႔ အတူ romantic ဆနၾဆနၿရိဳကၾကဴးထားတဲ့

ပုံတွေကွောင့ၾလျညး အားလုံးအသျညးယားပွီး ဝျငးရံတာကို ခံနရေတာပဲ ဖွဈပါတၾယ။ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယႀကိဳ ပိုငႀဆိဳငၾထားပွီး အရပျအေမာျငးကလျညး ေပွာစရာ မရွိေလာကေျအာျင မိုကျႏေတော့ မိျႏးကေလးပရိသတေၾတႇ သျညးသျညးလႈျပ ဝျႏးရံနကွေတာပဲ ဖွဈပါတၾယ။ မကွာမကွာမွာလျညး ပွဲေတွ တကႀလိဳၾက အလွဓာတၿပဳံတွေကို စတိုငၾကကြ

႐ိုကၾကဴးနေပွီး တဈခါတဈံရံမွာ အလႉတျမးေတွ လုပၾကာ ဘဝကို ေပြာျရႇွငျစႇာ ဖွတၾသျႏးနေတာပဲ ဖွဈပါတၾယ ယခုအခါမွာလျညးအလႉအတျမးလုပၾထားတဲ့ ပုံေလး တွေကို ခပႊလာတာပဲဖွဈပါတၾယ။2021မွာအလႉအတျမးေလးနဲ႔ ေကာျငးမႈကုသိုလေၾတႇ လူပျႏေတဲ့ အေကွာျငးကို “Magical World (Real Estate) Company ကိုယျစား 2021

ႏွဈသဈအလႉကို မခိုငျႏႇျငးေဝ ရဲ႕ ပရဟိတ ဂေဟာ မွာ လႉဖွဈခဲ့တဲ့ အမွတၾတရ ပုံရိျပ” ဆိုတဲ့ ေခါျငးစဥေၾလးတပျပႇီး ပီတိနဲ႔ လႉဖွဈခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတွ ေဖာျပႇလာတာကိုပရိသတေၾတႇ အတွၾက ပွနၾလညႁမႊဝေပေးလိုကၾတာပဲ ဖွဈပါတၾယ။ ပရိသတၾကႇီးတို႔ကလျညးေကြာၾထကေျအာငျႏဲ့အတူ သာဓုေခါႀဆိဳ လိုကၾကႇပါဦးေနာျ…..။

Swelsone News