ကြာ သုံး ကြာ၊ ခ်ာ သုံး ခ်ာ၊ ပါ သုံး ပါဆို တဲ့ အေၾကာင္း ဗဟုသုတေလး ပါ လြတ္လပ္စြာ ရွယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္ “အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ေဆးမွင္ရ

ည္ စုပ္ထိုး၊ ေက်ာင္းထိုင္ပင့္၊ျမတ္သံဃာ၊စာခ်ဳပ္ရန္ခက္သည့္အမ်ိဳး။” ဆိုတဲ့ ေရွးပညာရွိမ်ားဆိုမိန႔္စကားရွိပါတယ္။ အ႐ြယ္ေရာက္လာၾကသူ အ

မ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတိုင္း (အပ်ိဳႀကီး၊လူပ်ိဳႀကီးကလြဲရင္)အိမ္ေထာင္ျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတဲ့ အခါမွာလည္း မိဘေပးစား

လို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာမွ်ၾကလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပုံစုံမ်ိဳးျဖင့္ အိမ္ေထာ

င္ျပဳျပဳ အထူးဆင္ျခင္သင့္၊ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ “ကြာသုံးကြာ၊ခ်ာသုံးခ်ာ၊ပါသုံးပါ” ကိုေတာ့ အထူးေရွာင္ရွားၾကပါလို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားက သတိေ

ပးေျပာဆိုဆုံးမခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္မွာဆိုးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာ

င္ျပဳတဲ့အခါမွာ “ကြာသုံးကြာ၊ ခ်ာသုံးခ်ာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက္နာၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ကြာသုံးကြာဆိုတာ….

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း။

၂။ အယူဘာသာကြာျခားျခင္း။

၃။ စိတ္ေနသေဘာထားတို႔ ကြာျခားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း ဆိုတာ လူမ်ိဳးျခားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မိတဲ့ မိန္းကေလး၊ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ကိုယ့္ေမြးဖြားလာ

မယ့္ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြက လူမ်ိဳးျခားစိတ္ေပါက္သြားရင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတေျဖးေျဖးတုံးၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္လို႔ပါ။

၂။ အယူဘာသာကြာျခားသူကို အိမ္ေထာင္

ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိတဲ့ သူမ်ားဟာ ကိုယ္ကဗုဒၶဘာသာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က အျခားဘာသာျဖစ္ေနရင္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈေတြ အန

ည္းနဲ႔အမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကိုယ္က ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားမ်ားကို က်င့္ႀကံေနတဲ့

သမၼာဒ႒ိ အယူမွန္ေနသူျဖစ္လင့္ကစား ထိုေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းရွင္ျပဳ ရဟန္ခံျခင္းစတဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆိုင္တဲ့ကုသိုလ္အလုပ္တို႔ကိုလု

ပ္ေပမယ့္လို႔ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က အယူဘာသာမတူညီေသာေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္က ေန႔ထူးေ

န႔ျမတ္၊ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးေန႔တို႔မွာ ဘုရားသြားေက်ာင္းတတ္ ကုသိုလ္ေရစက္ေတြ လုပ္ျခင္တယ္။ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘာသာျခားျဖစ္ေန

သည့္အတြက္ လိုလားႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ေရရွည္မွာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ကိုယ္ဟာဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆင္မေျပမႈေ

တြျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ စိတ္သေဘာထားကြာျခားသူဆိုတာ –

ကိုယ္က လႉခ်င္ တန္းခ်င္၊ သီလေစာင့္ခ်င္၊ဘာဝနာတရားပြားမ်ားအားထုတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ကိုယ့္လိုစိတ္ထားမ်ိဳးမရွိဘူးဆိုရင္

ထိုကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကို ကိုယ့္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖို႔မလြယ္ကူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရလွ်င္ ကိုယ္ရဲ႕ဘဝသံသရာအတြက္

ဘာမွ အားကိုးစရာရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိဘဝမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဖာ္ျပပါ

“ကြာသုံးကြာ”ကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားဆုံးမထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ာသုံးခ်ာ

၁။ အသိဉာဏ္ပညာ ႏုံခ်ာသူ။

၂။ စာရိတၱ ႏုံခ်ာသူ။

၃။ ဘဝေပး ႏုံခ်ာသူ။

၁။ အသိဉာဏ္ႏုံခ်ာသူဆိုတာ-

အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ အေတြးအေခၚ ႏုံခ်ာေနသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊က်

န္းမာေရး၊ဘာသာေရး၊မိသားစုအေရး စတဲ့အေရးေတြမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တိုးတတ္ႀကီးပြားေအာင္ မႀကံစည္ႏိုင္၊ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေ

တာ့ပါဘူး၊အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကို ကိုယ္တိုင္းစဥ္စားဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ သူမ်ားေျပာတာအဟုတ္ထင္ၿပီး လုပ္မိလုပ္

ရာ အက်ိဳးမဲ့ေစမယ့္အလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြတ္တတ္ၿပီးကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုအေရး မိသားစုအေရး စတာေတြကို နိမ့္က်သထက္ နိမ့္က်ေ

အာင္ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။

၂။ စာရိတၱႏုံခ်ာသူ ဆိုတာ-

အက်င့္စာရိတၱမရွိတဲ့ သူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံေတြနဲ႔ ႀ

ကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ မိသားစုအရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕အထင္ျမ

င္ေသးမႈ၊ သံသယမ်က္လုံးေတြနဲ႔ၾကည့္ခံရမႈ၊ ႐ြံရွာမုန္းတီးမႈေတြကိုပါ

လက္ရွိဘဝမွာ ခံရႏိုင္သလို ထိုသူအတြက္လည္းတမလြန္ဘဝမွာ အပါယ္ေလးပါးက်ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ဘဝေပးႏုံခ်ာသူဆိုတာ-

ေမြးလာကတည္းက မ်က္လုံးကန္းသူ၊ေျချပတ္၊လက္ျပတ္၊ဆြံ႕အ နားမၾကားသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္လည္း ေရရွည္မွာ အိ

မ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ဖူးစာလို႔ေျပာရမလား၊ သနားတယ္လို႔ေျပာရမလား၊ အိမ္ေထာင္ဖ

က္ေ႐ြးခ်ယ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေနႏွင့္လ ေ႐ႊႏွင့္ျမဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးပ

ညာရွိမ်ားက အိမ္ေထာင္ဖက္ေ႐ြးခ်ယ္ၾကတဲ့အခါထို”ခ်ာသုံးခ်ာ”ကို ေရွာင္ၾကပါလို႔ ဆုံးမခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပါသုံးပါ

၁။ အနာေရာဂါပါလာသူ။

၂။ အေႂကြးပါလာသူ။

၃။ အပိုစားမည့္သူ(လူပိုေတြ)ပါလာသူ။

၁။ အနာေရာဂါ ပါလာသူဆိုတာ-

နာတာရွည္ အနာေရာဂါပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရင္လည္းသူ႔ကို ေဆးကုေပးရမယ္၊ ဓာတ္စာ ေကာင္းေကာင္း ဝယ္ေ

ကြၽးရမယ္၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ႏိုင္ငံျခားေဆး မ်ိဳးစုံနဲ႔ေဆးကုေပးရမယ္၊ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေကာင္းေကာင္းတတ္ၿပီးေဆးကုေပးရမယ္၊ ကို

ယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေဆးကုေပးေနရတာနဲ႔တင္ စီးပြားေရးေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အႏုတ္လကၡဏာေတြ

နဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

၂။ အေႂကြးပါလာသူဆိုတာ-

အေႂကြးပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္ သူ႔မွာတင္ေနတဲ့ အေႂကြးကိုကိုယ္က လိုက္ဆပ္ေပးရပါေတာ့မယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳခါစ ထိုထိုအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အေႂကြးမ်ားကို လိုက္ဆပ္ေနရမည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးနလံထူဖို႔ရာ အေတာ္ခက္ခဲ့သြားပါလိမ့္မယ္။

၃။ အပိုစားမည့္သူပါလာသူ-

ထိုသူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရင္လည္း ေရရွည္မွာ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈံေတြက အရမ္းႀကီးပါ

တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ အဆင္မေျပျပန္ရင္လည္း လူမႈေရးအေျခအေန မေကာင္းႏိုင္ပါဘူး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမေကာင္းရင္ေ

တာ့ ထိုဒဏ္ကို သည္းမခံႏိုင္ၾကေတာ့သည့္အဆုံး လင္မယားခန္းျပတ္စဲတာေတြပါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မိမိ

ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ “ကြာသုံးကြာ၊ခ်ာသုံးခ်ာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတြင္ ပါမပါ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ထို”ကြာ၊ခ်ာ၊ပါ”သုံးမ်ိဳးကို ေရွာင္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္

အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားက အေလးအနက္ ၫႊန္ၾကားဆုံးမခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္#အထက္ပါ စာစုသည္ ဘုရားေဟာေဒသနာမဟုတ္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွားေကာင္း

မွားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပသိ ေရွးပညာရွိမ်ား